Bodrifty (EN) / Bodrighki (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Elements: 

bos

Meaning: 
dwelling

ki

Meaning: 
hound, dog

righ

Meaning: 
royal
Elements notes: 
Righ ‘royal’ and ki ‘dog, hound’
Historic forms: 
Bodrythkey 1350, Botrithky 1456, Bedrifty 1696.