Perranuthnoe (EN) / Peranudhnow (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Elements: 

Peran

This refers to the name of a person: 
name

Udhno

This refers to the name of a person: 
name
Elements notes: 
Peran personal name + Udhno
Historic forms: 
Odenol 1086, Hithenho 1213, Hutheno 1235, Huthenho c1250, Uthenou 1284, Ecclesia de Udnow parva 1291, Hudno 1301, 1303, Udno parva 1308, Magna Uthno 1314, Uthenoe 1342, Sanctus Pieranus 1348, Sanctus Pieranus de Udno 1373, Uthenow 1399, c1400, Udno Peryn c1400, St Pieran Uthno 1418, St Peran in Uthno 1472, Sanctus Poeranus in Uthnou 1507, Edenowe, Idnowe, Udenowe 1509, Peran Uthno 1523.